Klases audzināšanas plāns

Rēzeknes 2. vidusskolas 12.a klases

audzināšanas darba plāns 2016./2017.māc.g.
Audzināšanas mērķis:
Sekmēt skolēnu interesi par norisēm Latvijā un pasaulē, pilnveidot prasmi analizēt cilvēku jūtas, attiecības un rīcību.
Uzdevumi:
Motivēt skolēnus mūžizglītībai un apzinātai karjerai;
Attīstīt interesi par dažādiem cilvēku darbības un zinātnes virzieniem;
- Veidot prasmi līdzdarboties pilsoniskas sabiedrības procesos, ievērojot pozitīvu un cieņas pilnu attieksmi pret sevi un citiem;
- Pilnveidot skolēniem izpratni par pašapziņu, pašvērtējuma veidošanu un tā nozīmi lēmuma pieņemšanā;
- Pilnveidot skolēnu zināšanas par garīgi un fiziski attīstītu personību un veidot izpratni par veselību kā dzīves kvalitātes nosacījumu;
- Pilnveidot izpratni par darba tirgus iespējām Latvijā / pasaulē un prasmi analizēt iespējas savas izvēlētās karjeras īstenošanai.
1.semestris
Audzināšanas darba aktivitātes
Audzināšanas tēmas
Datums
Stundu skaits
Piezīmes
KLASES STUNDAS UN PASĀKUMI
Sevis izzināšana un pilnveidošana
Ø  „Profesionālas atbilstības pārbaude” (testēšana)
Ø  Mans raksturs
03.10.2016.

12.09.2016.

1

1

Es ģimenē, klasē un skolā
Ø Zinību diena 12.klasē
Ø Gatavošanās izlaidumam (dāvanu sagatavošana – skolotājiem, vecākiem)
Ø Gatavošanās Jaungada pasākumam
01.09.2016.
10.10.2016.
05.12.2016.
12.12.2016.
19.12.2016.
1
2

2

Sabiedriskā līdzdalība
Ø Darbs grupās: “Latvijas tēls Eiropā un pasaulē
Ø Latvijas dzimšanas dienas svinēšana (Es Latvijā un Latvija manī)
Ø Piedalīšanās skrējienā ”Ieelpo Rēzekni 2016”
07.11.2016.

14.11.2016.

18.11.2016.

1

1

Karjeras izvēle
Ø  Filma par karjeras veidošanu “Zaļais Pipars”
19.09.2016.
1

Veselība un vide
Ø Klonēšana: “par” un “pret” (video un saruna)
Ø Diēta - disciplīna vai izlaidība, labums vai kaitējums?
26.09.2016.

21.11.2016.
1

1

Drošība
§ satiksmes drošība;
§ darbība ekstremālās dzīves situācijās
Ø  Rīcība dzīvībai īpaši bīstamās situācijās (skolēnu instruēšana)
Ø  Kā uzvesties svešā valstī, ja nezina vietējo valodu?
17.10.2016.
21.12.2016.
31.10.2016.
1
1
1

Organizatoris-kie jautājumi
Ø Klases vecākā izvēle; darba plāna sastādīšana un apspriešana
Ø I semestra starprezultātu apspriešana
Ø I semestra rezultātu apspriešana
05.09.2016.

28.11.2016.
21.12.2016.
1

1
1


Ekskursijas
Ne retāk ka 1 reizi semestrī pēc saskaņošanas ar vecākiemIzstādes, koncerti, teātri
Izstāžu, koncertu un teātri apmeklēšana
Pēc iespējas


Skolas pasākumi
Piedalīšanās skolas pasākumosKlases pasākumi
Jaungada pasākums
Decembrī


Tikšanās
Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem
Mācību gada laikā


Sadarbība ar vecākiem:
§ vecāku sapulces;
§ vecāku dienas
§ individuālās sarunas;
§ vecāku vakari
Ø Skolas vecāku kopsapulce un klases vecāku sapulce par klases aktualitātēm
Ø Individuālas sarunas

Ø Piedalīšanās vecāku dienās
Oktobrī

Pēc nepiecieša-mības
Saskaņā ar skolas darba plānuSkolēnu izpēte
Klases sociālais portrets
Septembrī


2.semestris
Audzināšanas darba aktivitātes
Audzināšanas tēmas
Datums
Stundu skaits
Piezīmes
KLASES STUNDAS
Sevis izzināšana un pilnveidošana
Ø CV un Europass
Ø Kā izteikt sevi un savas spējas?
27.02.2017.
16.01.2017.
1
1

Es ģimenē, klasē un skolā
Ø Gatavošanās izlaidumam (dāvanu sagatavošana – skolotājiem, vecākiem)
Ø Video par savu klasi, par dzīvi skolā un mūsu ģimenēm veidošana (skolas gadu analīze)
24.04.2017.
08.05.2017.
20.02.2017.
1

1

Sabiedriskā līdzdalība
Ø Avīžu noformēšana: Starptautisko organizāciju (ANO, EP, NATO, …) funkcijas, struktūras. LR piedalīšanās tajās.
Ø Latviešu un krievu valodas Latvijā: konkurence vai savstarpēja bagātināšanās? (saruna)
27.03.2017.


23.01.2017.
1


1

Karjeras izvēle
Ø Piedalīšanās Ēnu dienās

Ø  Fondi, kredīti un stipendijas izglītībai
Ø  Izglītības iespējas Latvijā un ārzemēs
Mācību gada laikā
13.02.2017.
30.01.2017.


1
1

Veselība un vide
Ø Stress un tā pārvarēšana
Ø Zinātniskais un tehnoloģiskais progress un tā ietekme uz cilvēka veselību
06.03.2017.
09.01.2017.
1
1Drošība
§ satiksmes drošība;
§ darbība ekstremālās dzīves situācijās
Ø  Rīcība dzīvībai īpaši bīstamās situācijās (skolēnu instruēšana)
Ø  Mobings. Bosings. Vardarbība skolā, ģimenē, sabiedrībā
17.03.2017.

03.04.2017.
1

1

Organizatoris-kie jautājumi
Ø II semestra starprezultātu analīze
Ø Mācību gada rezultātu izvērtējums
10.04.2017.
12.05.2017.
1
1


Ekskursijas
Ne mazāk ka 1 reizi semestrī pēc saskaņošanās ar vecākiem
Brīvdienu laikā


Izstādes, koncerti, teātri
Izstāžu, koncertu un teātri apmeklēšana
Pēc iespējas


Skolas pasākumi
Piedalīšanās skolas pasākumos

Pēdējais zvans
Pēc skolas darba plāna
12.05.2017.


Klases pasākumi
Aktīva piedalīšanās dažādos konkursos un projektos
Mācību gada laikā


Tikšanās
Tikšanās ar augstskolu un banku pārstāvjiem
Mācību gada laikā


Sadarbība ar vecākiem:
§ vecāku sapulces;
§ vecāku dienas
§ individuālās sarunas;
§ vecāku vakari
Ø Sapulce par izlaidumu
Ø Individuālas sarunas

Ø Piedalīšanās vecāku dienās

Martā
Pēc nepie-ciešamības
Saskaņā ar skolas darba plānuSkolēnu izpēte
Skat. „Sevis izzināšana un pilnveidošanaКомментариев нет:

Отправить комментарий